[zenlish.edu.vn] Part VI – Reading bao gồm 4 văn bản ngắn mỗi văn bản có 3 câu hỏi điền vào chỗ trống. Các bạn đã tham khảo phần V của bài thi TOEIC thì phần VI này có rất nhiều điểm tương đồng. Với bài học đầu tiên của phần VI này, các bạn sẽ được giới thiệu về dạng bài của phần VI và cách sử dụng kỹ năng của phần V cho phần bài này.

Zenlish sưu tầm và biên soạn bài luyện đọc Toeic hàng tuần dành cho các bạn học viên của Zenlish, được gửi qua email đến từng bạn!

Sau đây là phần bài tập, cùng bắt tay vào làm nào!

Directions: Read each text. You will notice that there is a word or phrase missing in some of the sentences. Study the four answer choices and select the one answer: (A), (B), (C), or (D), that best completes the sentence. 

__________________________________________________________________

Melissa Broestl

916 Windy Way

Cottonwood, Australia

—————————————–

Dear Melissa,

Thank you so much for giving me your ticket to the Dana Gallery art show last night. I was able to ………………the event with some

1.     A. attend

        B. organize

        C. communicate

        D. justify

friends, and we had a great time. As you know, the featured artist was the sculptor Teresa Friedman. She is from Cottonwood, and she has become quite famous for the unique style of shapes and the unusual ………………..she uses. Her collection of figure made

2.     A. acquaintances

         B. materials

         C. types

         D. conditions

from roofing nails was particularly striking

I wish you could have been there to enjoy the show with us. Mr. Constantine, the gallery owner, told me to give you his regards. I was unaware the two of you have known each other for more than twenty years.

Thanks again for the ticket, Melissa. I hope I can return the……………..in the future.

3.     A. charge

        B. favor

        C. process

        D. fee

Yours,

Zaxh Delorme.

 

Đáp án Zenlish sẽ gửi qua email cho từng bạn.

Nếu bạn cũng muốn được Zenlish gửi bài tập và đáp án hàng tuần thì hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact.zenlish@gmail.com hoặc qua hotline: 0164 970 2823 các bạn nhé. Hãy để Zenlish đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Tiếng Anh.

Chúc các bạn học tốt!

Bài Viết Liên Quan